Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zdenkatri.sk  je :

S.K.COMM s.r.o.,so sídlom  Mukačevská 15, 08001 Prešov 

IČO: 364814424. zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13684/P (ďalej len - prevádzkovateľ )

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (122/2013 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov pre vybavenie Vašej objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel a to :

 • vypracovanie  obchodnej  zmluvy
 • spracovanie objednávky a vystavovanie účtovných/ daňových dokladov
 • plnenie  oznamovacej povinnosti voči zákazníkovi – stav objednávky
 • spracovaní platieb zákazníka  – platobný styk ( úhrada za objednaný tovar,)
 • poukazovaní platieb v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru  na osobný účet zákazníka
 • plnenie účtovných povinností –  zákon o učtovníctve         

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Fakturačnom  formulári na webovom sídle www.zdenkatri.sk V súlade s § 10  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené vo Fakturačnom formulári ako aj údaje o nákupoch, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Predmetom spracovania sú osobné údaje  fyzickej osoby - zákazníka,  v internetovom obchode www.zdenkatri.sk sú:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny / voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)   V prípade, že nechcete uviesť svoju adresu, nechajte si poslať balík do práce alebo na svoju poštu - využite možnosť dopravy Slovenská pošta Balík na poštu.
 • e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami - mail o prijatí a mail o odoslaní objednávky)
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami, pri doručení kuriérom je nevyhnutný)
 • ak nakupujete ako firma : obchodný názov, IČO a IČ DPH (potrebné údaje pre vystavenie faktúr)
 • Pri registrácii ani pri objednávke nie je potrebný žiadny údaj o bankovom účte, rodnom čísle alebo inom osobnom údaji.

Fyzická osoba predloží údaje, ktoré požaduje prevádzkovateľ vo fakturačnom formulári  a prípadne ďalšie údaje, ktoré potrebuje prevádzkovateľ  k zabezpečeniu obchodného konania ( napr. v prípade reklamácie – číslo osobného bankového účtu zákazníka, podpis)

Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom formulára (v iných prípadoch uhradením ceny zásielky), a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad rámec osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:

 • udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne  za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne.

Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho obchod@zdenkatri.sk alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej  zmluvy

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Prevádzkovateľ  povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu. 

Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje.

Osobné údaje neposkytuje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

pre partnerskú kuriérsku spoločnosť:  

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava 2,  IČO: 35834498

Rozsah poskytovaných údajov: meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo. Vo výnimočných prípadoch môže byť na doručenie tovaru vybraná iná kuriérska spoločnosť, ktorej budú poskytnuté údaje potrebné pre doručenie tovaru, a to hlavne v prípade doručenia tovaru priamo od výrobcu alebo dodávateľa tovaru jeho zmluvnou kuriérskou spoločnosťou. Z tohto dôvodu nie je možné dopredu určiť názov a sídlo danej spoločnosti.

Slovenská pošta, a.s. Patrinzánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124

Rozsah poskytovaných údajov: meno, priezvisko, adresa doručenia, email, telefónne číslo.

Prevádzkovateľ na účel vedenia účtovníctva poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa :

SPAAC, s. r. o., Ružová 3, 080 01 Prešov, IČO: 45863288

Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu v súlade so zákonom č 122/2013 Z. z. Na ochranu boli prijaté bezpečnostné opatrenia ( §19.ods. 2 Bezpečnostná smernica zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov) s ktorými sú oboznámené všetky oprávnené osoby. Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto VOP nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov,  máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hraničná 12 

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

Odoslane registrácie ( oznámenia IS):

IS - eshop - uloženie oznámenia pod č. 728

IS - newsletter - uloženie oznámenia pod číslom 729